Frozen Chiu Chow Dumpling (12 pieces)

潮洲素菜粿

Steamed vegetarian dumpling, “Chiu Chow” style

By Makati Shangri-La

Frozen Vacuumed​

Storage: Keep Frozen