Vegan Karaage Chicken 260g

Meat-Free, No Dairy, No Egg, No Garlic, No Onion